АДВОКАТ
ЗОЯ ЙОРДАНОВА
ЮРИДИЧЕСКИ
УСЛУГИ


Полезни връзки и партньори

 
 
     
 

Добре дошли в сайта на Адвокатска кантора Зоя Йорданова

Адвокатската кантора работи основно в сферата на гражданското, административното и търговското право.

Използвайки услугите на кантората ни ще получите ОТСТЪПКА от 50 % от всички държавни такси, дължими в полза на Търговския регистър.

Адвокатската кантора предлага широк спектър от правни услуги като се стреми да задоволи нуждите на клиентите си, за да защити законните им права и интереси и реши правните им проблеми в областта на търговското, гражданското и административното право. Кантората предлага гъвкави индивидуални пакети за абонаментно обслужване, съобразно конкретните нужди на клиента, след изясняване на параметрите на вида на услугите; цялостно абонаментно обслужване на търговци, търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел; както и регистриране на търговски дружества и еднолични търговци във всички градове на страната (като всички клиенти на кантората получават ОТСТЪПКА от 50 % от всички държавни такси, дължими в полза на Търговския регистър) и публикуване на ГФО (годишните финансови отчети) на фирми – търговски дружества (СД, ЕООД, ООД, АД) и Дружества, регистрирани по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД); включително проучване на делата и даване на мнения по тях, консултации и правна помощ (включително on-line) по вещно и облигационно право, търговско и дружествено право, семейно и наследствено право, трудово и данъчно право, представителство пред общински и държавни институции; процесуално представителство пред съд, арбитраж, нотариуси, по изпълнителни производства пред съдебни изпълнители (частни и държавни) за образуване на изпълнителни дела и по вече образувани такива; правна помощ, подготовка, посредничество и представителство при сключване на договори и преговори; изготвяне на вътрешно ведомствени актове (правила за конкретна дейност, правилници за дейността на органите и персонала на юридическите лица, наръчници за персонала и други); съдействие при получаване на кредити; посредничество при извънсъдебно уреждане на имуществени спорове.

За корпоративните клиенти текущото правно обслужване на юридически лица е изключително полезно, тъй като заплащането е по-ниско от една страна, а от друга, тъй като кантората се запознава със спецификата на дейността на търговеца и съответната нормативна уредба. Така търговецът получава винаги навременна и компетентна правна помощ.

В текущото правно обслужване по договор между страните може да се включи: изготвяне на типови договори, специфични договори, устни и писмени консултации, правна помощ при извънсъдебни спорове между търговци, изготвяне на нотариални актове и други според нуждите на клиента.

Кантората Ви съветва:

  • Своевременно прибягвайте до услугите на адвокат, за да спестите времето си, парите си и да нямате притеснения.
  • Свържете се с адвокат веднага, още преди сключване на договор, при подготовката и подписването на всякакви книжа и документи, регистрацията и промените по търговското дружество или юридическото лице с нестопанска цел.
  • Изберете комплексно абонаментно обслужване. То ще ви струва по-малко.

Дори да имате проблем в област, която не сте открили в изложението ни, обадете ни се! Ще намерим решение на Вашия проблем.


paragraph break

Нагоре

 
     

 
 
Copyright © 2022 Адвокат Зоя Йорданова.
Всички права запазени.
Web-design and SEO by Dji Design