АДВОКАТ
ЗОЯ ЙОРДАНОВА
ЮРИДИЧЕСКИ
УСЛУГИ


Полезни връзки и партньори

 
 
     
 

Семейно и наследствено право

Адвокатската кантора предлага на клиентите си следните правни услуги:

 • Консултации по семейноправни и наследственоправни въпроси
 • Процесуално представителство при бракоразводни дела - развод по взаимно съгласие или поради разстройство на брака по вина на единия съпруг
 • Консултации, правно съдействие и процесуално представителство при спор за:
  • родителски права - лишаване, ограничаване или възстановяване на родителски права, мерки относно личните отношения между родители и деца, внуци и баби и дядовци; Заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Р България
  • Оспорване на бащинство, припознаване, искове за установяване на произход от майката, предявяване на искове за установяване на произход от бащата
  • Поставяне под запрещение и назначаване на настойничество
  • Издръжка за деца и съпруг, увеличаване и намаляване на присъдената издръжка, както и съдействие за нейното събиране при отказ от доброволно плащане
  • Делба на имуществото и искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака
  • Осиновяване
 • Представителство на малолетни и непълнолетни лица при извършване на сделки
 • Приемане и отказ от наследство
 • Консултации и съставяне на завещания или завети
 • Възстановяване на запазена част при завещание и дарение
 • Доброволна и съдебна делба на наследство
 • Продажба на наследство и отказ от наследство
 • Отмяна на дарение
 • Консултация и изготвяне на БРАЧНИ ДОГОВОРИ, а именно:
  • Консултации относно предимствата на различните брачни режими на собственост (режим на общност, режим на разделност и договорен режим)
  • Консултации във връзка с изготвянето и сключването на брачен договор
  • Консултации при бракове между български и чуждестранен гражданин, вкл. и по прилагане на Споразуменията по избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) по които Р България е страна
  • Изготвяне на индивидуални брачни договори; Осигуряване на нотариална заверка на брачния договор, вписване на брачния договор в Агенцията по вписванията
  • Изготвяне на допълнителни споразумения за изменения на брачни договори
 • Кантората предлага пълен набор от услуги във връзка с наследствени отношения, касаещи притежаваните от чужденци имоти на територията на Република България, включващ:
  • Консултации за вземане на възможно най-добрите решения
  • Съхраняване на саморъчни завещания
  • Предоставяне на саморъчни завещания за съхранение от нотариус
  • Нотариални завещания
  • Обявяване на завещания
  • Изпълнение на завещания
  • Управление на наследства
 • Признаване на чуждестранни съдебни решения за развод и производство по екзекватура

Съвсем нов институт в българското законодателство (от 01.10.2009г с влизането в сила на новия Семеен кодекс) е БРАЧНИЯ ДОГОВОР. За да уредят своите отношения бъдещите съпрузи могат да сключат такъв. Същата възможност имат и вече сключилите брак. Тъй като от това може да зависи спокойствието и успеха на Вашия брачен съюз е добре да се обърнете към адвокат, който да изготви прецизно и точно, според Вашите нужди брачния договор, така, че двамата съпрузи да са защитени максимално. Така с брачния договор може да се уреди: имуществото на бъдещите или настоящи съпрузи придобито преди или по време на брака; начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище; участието на страните в разходите и задълженията по време на брака; имуществените последици при развод; издръжката на съпрузите по време на брака, както и при развод; издръжката на децата от брака и други имуществени отношения между съпрузите. Чрез брачния договор могат да се прехвърлят вещи или имоти от единия съпруг на другия, могат да се учредяват ограничени вещни права (право на строеж, право на ползване и др.) от единия съпруг на другия.

Много от браковете приключват с развод, а в случаите когато съпрузите не са сключили брачен договор, то режимът на съпружеска имуществена общност е при дял 50:50, а пътят за доказване на по-голям принос е дълъг и скъп процес. Ето защо брачният договор може да спести за Вас много време и средства.

Кантората Ви препоръчва, никога не използвайте готова "бланка", защото всеки случай е строго специфичен и подробностите и детайлите са тези, които ще Ви спестят негативните емоции.


paragraph break

Нагоре

 
     

 
 
Copyright © 2022 Адвокат Зоя Йорданова.
Всички права запазени.
Web-design and SEO by Dji Design