АДВОКАТ
ЗОЯ ЙОРДАНОВА
ЮРИДИЧЕСКИ
УСЛУГИ


Полезни връзки и партньори

 
 
     
 

Вещно и облигационно право

Адвокатската кантора предлага на клиентите си следните правни услуги:

 • Консултации, правни съвети и представителство по вещноправни и облигационни казуси
 • Консултации при сделки с недвижими имоти, проучване на правото на собственост и статута на имота, съдействие и представителство пред нотариус и Агенцията по вписванията
 • Осъществяване на всички необходими справки, включително цялостна проверка за наличие или отсъствие на вещни тежести или права на трети лица върху конкретен недвижим имот, възбрани или други ограничения и проверки при покупко-продажбата на недвижими имоти. В това число и изготвянето на всички документи или техните проекти: договори за покупко-продажба, договори за строителство, договори за наем, договори за делби, учредяване на право на строеж, нотариални актове и всичко останало, свързано с материята на собствеността на недвижими имоти, както и снабдяване с необходимите за изповядването на сделката данъчни оценки, удостоверения, схеми, скици и други; Посредничество при търсене и предлагане на недвижими имоти
 • Изготвяне на нотариални актове за продажба, дарение, прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка, замяна, изготвяне на документи, необходими за извършването на обстоятелствена проверка и придобиването на имот по давност, учредяване на право на строеж, надстрояване, пристрояване, учредяване на право на ползване и преминаване, договорни и законни ипотеки и други
 • За удобство на клиента и осигуряване на максимална правна сигурност адвокатската кантора предлага цялостен пакет от правни услуги, който може да включва: представителство в преговори с потенциални продавачи или купувачи; създаване на български компании, годишно данъчно обслужване, създаване и управление на банкови сметки; проучване на документация, доказваща правото на собственост на продавача, съответно снабдяване с необходимата за продажбата документация, изготвяне или проучване на проекти за предварителни договори за продажба; правно становище по издадена строителна документация; цялостна проверка за наличие или отсъствие на вещни тежести или права на трети лица върху конкретен недвижим имот, възбрани или други ограничения; изготвяне или проучване на проект за нотариален акт, представителство в нотариално производство; данъчно планиране за последващи продажби; регистрация на сделки в Общината, управление на недвижими имоти
 • Изготвяне на договори, споразумения, пълномощни, удостоверения, нотариални покани, нотариални актове, завещания
 • Извършване на обстоятелствена проверка за придобиване на собственост по давностно владение
 • Делба на имущество - съдебна и доброволна
 • Защита на собствеността и владението
 • Бързо отстранение на неизрядни наематели
 • Управление на етажна собственост
 • Процесуално представителство по дела пред всички съдебни инстанции и изпълнителни дела при спорове относно правото на собственост, защита и възстановяване на нарушено владение и ограничени вещни права, както и при непозволено увреждане, неоснователно обогатяване, разрешаване на спорове, обявяване на предварителен договор за окончателен
 • Изготвяне на договори, правни становища и анализи; Подготовка при сключването на договори, водене на преговори, изготвяне на съпътстваща документация; Съдействие при пълно неизпълнение, закъсняло или некачествено изпълнение; Договорна и деликтна отговорност; Брачни договори
 • Процесуално представителство при спорове във връзка с изпълнението, изменението и прекратяването на договори, както и отговорността по неизпълнените договори – обезщетения и неустойки
 • Извършване на обезпечения - запор/възбрана и принудително изпълнение за парични вземания


paragraph break

Нагоре

 
     

 
 
Copyright © 2022 Адвокат Зоя Йорданова.
Всички права запазени.
Web-design and SEO by Dji Design